Onderzoek binnen het onderwijs

De ZAOS heeft praktijkonderzoek hoog op de agenda staan. Een nieuwsgierige, onderzoekende houding is een must in het onderwijs. We werken aan een Zeeuwse onderzoeksagenda met belangrijke aandachtsgebieden waarop onderzoek plaatsvindt. Daarnaast stimuleren we studenten en docenten hun publicaties te publiceren op de Zeeuwse Kennisbank van de ZAOS.

Vragen over onderzoek doen?

Bij vragen over onderzoek kun je terecht bij Willem Poppe MSc. Stuur een e-mail naar poppe@zaos.nl.

Onderzoeksagenda

OnderzOeksagenda van de zaOs

Onderwijzen en leren zijn dynamische processen die van de docent vragen zich steeds aan te passen aan de veranderende behoeften en mogelijkheden. De docent moet zich blijven ontwikkelen om hierop te kunnen inspelen. Onderzoek is hierbij een ideaal instrument, het heeft een open karakter. Een onderzoeksagenda kan dus niet anders dan dynamisch zijn. Met deze agenda willen we dan ook geen beperkingen aan onderzoek opleggen. Wel willen we hiermee sturing geven aan de activiteiten binnen de ZAOS, zodat de deelnemende scholen en partners maximaal profijt kunnen hebben van hun inspanningen. Hiervan zal sprake zijn wanneer zich binnen de ZAOS een onderzoekspraktijk en -cultuur heeft gevormd, waarin scholen en partners onderzoeksmethoden en -resultaten systematisch en objectief kunnen vergelijken en evalueren. Objectieve evaluatie beschouwen we als de kern van de onderzoekspraktijk, omdat het steeds de opstap vormt voor nieuw onderzoek dat het inzicht weer verder kan vergroten. Gekoppeld aan deze onderzoekspraktijk en -cultuur dient zich dan een transparante opleidingspraktijk te ontwikkelen.

Onderzoek in de school

Omdat het onderzoek niet een op zichzelf staand proces is, wordt binnen de betrokken scholen de term ‘onderzoeksmatig werken en ontwikkelen’ gebruikt. Dit is het proces waarin vraagstukken en ontwikkelthema’s die voorkomen uit de onderzoeksagenda van de school door ontwikkelgroepen van docenten en studenten door middel van een onderzoeksmatige aanpak worden opgepakt.

Dit draagt bij aan verbetering van de opbrengsten van het onderwijs, door ontwikkeling op drie niveaus:

 • van de school als geheel
 • van het onderwijs
 • van de professionaliteit van het team en van individuele (aanstaande) docenten

gemeenschappelijke thematische OnderzOeksagenda 2012-2015

 • Lerende/onderzoekende organisatie
 • Organisatiestructuur
 • Loopbaanoriëntatie en begeleiding van (startende) docenten/ deskundigheidsbevordering
 • Ontwikkelen van een onderzoekende houding bij docenten
 • Bèta onderwijs
 • Activerende didactiek en klassenmanagement
 • Differentiatie | verschillen tussen leerlingen
 • Taal- en rekengericht vakonderwijs
 • Instroom-, doorstroom- en uitstroomkenmerken
 • Toetsing | determinatie | advisering
 • Zorgleerlingen

Zeeuwse Kennisbank

Op de Zeeuwse kennisbank publiceren o.a. Master- en Bachelor studenten van verschillende lerarenopleidingen hun onderzoeksverslagen en beroepsproducten. De Zeeuwse kennisbank biedt ook toegang tot de resultaten van onderzoek van verschillende Zeeuwse scholen en Hogescholen en maakt deze beschikbaar voor hergebruik. De deelnemende scholen werken samen om de resultaten, van met publieke middelen gefinancierd onderzoek, vrij beschikbaar te stellen.

Zeeuwse kennisbank